Ε.Φ.Ο.Α - ΕΝΩΣΕΙΣ

                        

     

   

    

ΧΡΗΣΙΜΑ links

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

online ο καιρός & webcams στην Ήπειρο

τρέχουσες συνθήκες με συνεχή 

ανανέωση

κατασκευή ιστοσελίδων

www.porngp.com

ΣΧΟΛΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

Από την ΕΦΟΑ ανακοινώθηκε ότι από αρχές Φεβρουαρίου μέχρι το τέλος Ιουνίου 2014 θα διεξαχθούν δυο σχολές προπονητών Γ΄ Κατηγορίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν την σχολή, να υποβάλουν αίτηση με τα δικαιολογητικά στην ΕΦΟΑ,  το αργότερο μέχρι τηνΠαρασκευή 10 Ιανουαρίου 2014. Στην αίτηση πρέπει να αναφέρεται η επιλογή Σχολής στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη. Για την αποδοχή της αίτησης απαιτείται παράβολο 250 ευρώ το οποίο πρέπει να κατατεθεί, στο λογαριασμό IBAN GR9701100800000008067887508 Εθνικής Τραπέζης, της ΕΦΟΑ, και αντίγραφο του καταθετηρίου, στο οποίο να εμφανίζεται το όνομα του καταθέτη - ενδιαφερόμενου, να συνυποβληθεί με την αίτηση. Οι αιτήσεις θα διαβιβαστούν μέσω της ΕΦΟΑ στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την κατάρτιση της τελικής λίστας αποδοχής. Η διαδικασία είναι απαραίτητη για να οργανωθούν οι Σχολές (μέγεθος, πρόγραμμα σπουδών, διάρκεια). Όσων οι αιτήσεις δεν εγκριθούν θα τους επιστραφεί το παράβολο.Δείτε παρακάτω τις προϋποθέσεις, τα κριτήρια καθώς επίσης και τα δικαιολογητικά που χρειάζονται.

 

Για τη φοίτηση στη Σχολή Προπονητών οι υποψήφιοι πρέπει:

 

Α) Να έχουν αρτιμέλεια σε βαθμό που δεν δημιουργεί πρόβλημα στη διδασκαλία του αθλήματος.

Β) Να έχουν  ηλικία από 22 έως 55 ετών.

 

Οι συμμετέχοντες πρέπει να πληρούν ακόμη ένα από τα παρακάτω κριτήρια:

     1)Να είναι πτυχιούχοι Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή αντιστοίχου πτυχίου τμήματος της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.

     2) Να έχουν ενεργό συμμετοχή ως αθλητές/τριες αντισφαίρισης την οποία βεβαιώνει η Ε.Φ.Ο.Α. ως εξής:

     2.α. Καταλαμβάνοντας, για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια, θέση στους 16 πρώτους αθλητές/τριες του Πανελληνίου Πρωταθλήματος κατηγοριών 12-18 ετών  ή

     2.β. Καταλαμβάνοντας, για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια, θέση στους 32 πρώτους αθλητές/τριες του Πανελληνίου Πρωταθλήματος κατηγοριών Ανδρών/Γυναικών ή

     2.γ. Συμμετέχοντας τουλάχιστον σε ένα κυρίως ταμπλό Πανελλαδικού (ή άλλου αντίστοιχου) ή Πανελληνίου Πρωταθλήματος οποιασδήποτε κατηγορίας για μία τουλάχιστον πενταετία

     3. Να έχουν προπονητική σχέση με αθλητικό σωματείο -μέλος της Ε.Φ.Ο.Α. για μία τουλάχιστον πενταετία, η οποία να αποδεικνύεται εγγράφως από το ή τα σωματεία που εργάστηκαν και να βεβαιώνεται από την Ένωση που ανήκουν τα σωματεία και από την Ε.Φ.Ο.Α

 

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά :

 

1.   Αίτηση ενδιαφερομένου.

2.   Ιατρική βεβαίωση υγείας και αρτιμέλειας.

3. Απολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου ή  Λυκείου  ή άλλης ισότιμης σχολής.      

4. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν. 1599/86) «περί μη άσκησης   

    ποινικής δίωξης και περί μη παραπομπής σε ποινική δίκη» .

5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεις).

  ΑΙΤΗΣΗ